TARAF BİLİRKİŞİLİĞİ

Taraf bilirkişiliği gelişmiş tüm ülkelerde bilinen bir tanımdır. ABD’ de 24.000’in üzerinde taraf bilirkişiliği yapan özel merkez bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği, Avukatlık Yasası çalışmaları kapsamında, “Avukat Yardımcılığı Statüsü” başlığı altında ülkemizde de tarafsız delil tespiti uygulamasının hukuk alanında yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 67/6. Maddesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 239/1. maddesi gereği taraflar uzmanından bilirkişi görüşü alabilirler kapsamında aşağıdaki konularda sizlere hizmet vermekteyiz.

  • Adli Belge İncelemesi: Davaya konu olan her turlu belgede yer alan (çek, senet, sözleşme, tutanak, mektup, not vs) imza,paraf, yazı, rakam ve sembollerin iddiaya konu olan kişilerce düzenlenip düzenlenmediği veya ekleme ve-veya tahrifat yapılıp yapılmadığı konularında gerekli tespit, adli tıp ve adli belge inceleme uzmanlarımızca incelenerek resimli gösterimler ile desteklenerek raporlanır ve hazırlanan Özel Bilirkişi Raporu ıslak imzalı biçimde üç nüsha olarak talep edene teslim edilir.
  • Bedeni Hasarlara İlişkin Tazminat Davaları (Maluliyet Oran Tespiti): Karayolları zorunlu mali mesuliyet sigortası, ferdi kaza sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası, seyahat sigortaları ve diğer poliçelere dayanan ürünlerden kaynaklanan her türlü bedeni hasar, vücut fonksiyon kaybı yüzdesinin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğine göre doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, hesap hatası mevcut ise doğru oranın tespit edilmesi, ayriyeten tespit edilmiş olan oranın ülkemiz Hukuk Mahkemelerinde geçerli barem olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre hesaplanması, belgeler üzerinden yaralanmanın tarif edildiği şekli ile olup olmadığı, kaza ile oluşan maluliyet arasında nedensellik bulunup bulunmadığı, sürekli sakatlık ve tedavi giderlerinin sağlık mevzuatına uygun olup olmadığı konularında adli tıbbi danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  • Malpraktis ( Tıbbi Uygulama Hataları): Hekimin hukuki sorumluluğu, tıbbi uygulama çerçevesinde zarara uğrattığı hastaya tazminat ödemesini gerektirmekte, cezai sorumluluğu ise kusurlu eylemi nedeniyle cezaya çarptırılmasını ifade etmektedir. Her iki sorumlulukla ilgili yargı süreçleri birbirinden bağımsız olarak farklı mahkemelerde, farklı usullerle yürütülmektedir. Tazminata konu olduğu taktirde, derhal bütün bu süreci tıbbi ve hukuki açıdan uzman bir kadronun taraflarla görüşerek, belgeleri temin etmesi, sonrasında adli/ceza yargılamasına ilişkin iddia ve savunmalarınıza katkıda bulunmak en doğru yöntem olacaktır. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında ihbar/dava konusu olayla ilgili tıbbi uygulama hatası bulunup bulunmadığı hususunda adli tıp uzmanı tarafından tanzim ve imza edilecek raporlar düzenlenmektedir. Hukuk Mahkemelerine yansımış ya da uzlaşma sürecinde kullanılmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 67/6.Madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293/1. Maddesi kapsamında adli tıp uzmanına ilaveten ilgili uzman(lar) imzalı bilimsel mütalaa düzenlenmektedir. Yukarıdaki hususlara ilaveten raporda kullanılan yerli/yabancı literatürler rapora full text ekli olarak verilecektir
  • Adli Travmatoloji (Adli Yaralanma Bilimi): Yaralanmalar; yaranın nedeni ve orijini; yaralamalarda kullanılan aletin belirlenmesi, ateşli silah yaralanmaları, künt travma, trafik kazaları, patlamalar, radyasyon hasarı, yanıklar.
  • Ölümlü Olaylarda Nedensellik Tespiti: Ölüm nedenleri, orijinleri, şekilleri, Ölümün belirtileri, Ölüm zamanı, Ölüme etki eden faktörler, Ölümle ilgili diğer unsurlar, Otopsi raporlarının değerlendirilmesi